Çalışma Saatleri Pazartesi-Cuma 09:00-18:00
kvkk

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tanımlar ve Soru/Cevap
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel Verilerin Aktarılması Sayfası Sayfa Başlık Görseli

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Asıl olan kişisel verilerin mümkün olduğunca az yere aktarılmasıdır. Ancak Kanunun 8. Maddesinde sayılan şartların gerçekleşmesi durumunda kişisel verilerin aktarılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Kişisel verileri aktarmak isteyen bir veri sorumlusunun izleyeceği yol ilgili kişiden aktarım ile alakalı açık rıza almasıdır. Ancak aşağıda sayılan durumlarda rıza almaksızın da verilerin aktarılması mümkündür:

  • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
  • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
  • f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilmektedir.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarımında ise yine asıl olan ilgili kişinin açık rızasının alınmasıdır. Ancak yeterli korumaya sahip ülkeler için Kurul tarafından açıklanacak güvenli ülkeler listesinde yer alan ülkelere aktarım yapılmasında rızaya ihtiyaç duyulmamaktadır yahut yurt dışında aktarım yaptığımız kuruluşun taahhüt vermesi ile Kurulun ilgili taahhüdü kabul ederek izin vermesi durumunda da rıza olmaksızın veriler yurt dışına aktarılabilir. (Güvenli ülkeler henüz yayınlanmamıştır.)

Kuruluş bünyesinde Gmail, Hotmail, yandex benzeri sunucuları yurt dışında bulunan mail sunucuları kullanılır ise yurt dışına veri aktarımı var sayılır ve bu durumda yukarıda sayılan yollardan bu duruma en uygun rıza alınması yolunun seçilmesi gerekmektedir. Kuruluş bünyesinde bu durum ciddi iş külfeti getirecek olup yurt dışında serverı bulunan mail sunucularının kullanılmaması gerekmektedir.

medya

KVKK DANIŞMANLIĞI


DANIŞAN ÖZEL ALANI

Danışan Sistemi©

Giriş
E-Rapor Görüntüle DS MOBİL. Talep dstryall. Destek OS. Destek Teknik Destek Hukuki Destek Canlı Destek Toplantı Talebi
[ 2 ] Danışmanımız Aktif
Canlı Destek Aktif
+90 444 1 359